پروژه طراحی قالب

مراحل طراحی قالبهای برش

در روشهای جدید طراحی قالب ،جهت بهتر شدن کیفیت و کمتر شدن هزینه،مراحل طراحی را به صورت رده بندی مشخص کرده و طبق آن عمل می کنند و چون مراحل آن تحقیقا طبق محاسبات و تجارب خاص قالبسازی به دست آمده است مسلم است که با رعایت و اجرای این مراحل ،قالب شکلی ایده ال و مهندسی به خود می گیرد . این مراحل به شرح زیر می باشد :

طراحی نوار

اولین قدم در طراحی قالب برش ، طراحی نوار می باشد به نحوی که نوار ترسیم شده نشانگر تمامی عملیاتی است که از اولین تا آخرین  ایستگاه روی آن انجام می گیرد. از روی این نوار به راحتی می توان نحوه برش در ایستگاههای مختلف را مشاهده کرد .با توجه به این توضییح درمی یابیم که اساسی ترین مرحله طراحی قالب طراحی نوار آن می باشد،از آن پس می توان به راحتی زمان و هزینه لازم جهت ساخت قالب را پیش بینی کرد.با توجه به اینکه پنجاه تا هفتاد درصد قیمت تمام شده قطعاتی که توسط قالب برش تولید می شوند (مواد اولیه) و بقیه را هزینه های تولید (کارگر،دورریز،....) تشکیل می دهند ،می بایستی در طراحی نوار توجه داشت که دورریز را حداقل مقدار ممکن در نظر گرفت.

مقدار جابجایی مجاز ضایعات (دورریز): این مقدار رابطه مستقیمی با شکل نهایی و محیط خارجی قطعه تولیدی دارد و به طور کلی قطعات تولیدی را از نظر شکل خارجی می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد تا با مبنا قرار دادن آنها مقدار مجاز ضایعات در نوارهای مختلف را بر حسب آنها بیابیم:
دسته اول: این دسته شامل قطعاتی است که محیط خارجی قوس داری دارند و قوس آنها طوری است که از دید دو ایستگاه پشت سر هم ،قوسها نسبت به هم حالت واگرایی دارند. دراین حالت مقدار دورریز A را برابر 70% ضخامت ورق در نظر می گیرند.(شکل 7)

A=7% ×T

دسته دوم: این دسته شامل قطعاتی است که دارای لبه های برشی موازی و مستقیم نسبت به همدیگر و نسبت به لبه های نوار می باشند در این حالت مقدار دورریز (B )بستگی به طول مستقیم (L ) لبه قطعه تولیدی دارد و با توجه به جدول شماره 5 می توان مقدار آن را یافت

جدول5: مقدار دورریز بر حسب ضخامت ورق    

 

دورریز

طول مستقیم قطعه
L(mm)

T

0-60

11/4 T

60-200

11/2 T

بزرگتر از 200

 

دسته سوم: این دسته شامل قطعاتی است که ازدید دو ایستگاه پشت سر هم دارای منحنی های موازی نسبت به یکدیگر می باشند،در این حالت مقدار دورریز دارای منحنیهای موازی نسبت به یکدیگر می باشند،در این حالت مقدار دورریز (C ) بستگی مستقیم به طول قوس (L ) دارد.(

 

جدول 6 : تعیین مقدار دور ریز بر حسب ضخامت ورق

 

طول قوس( L )

دورریز بر حسب ضخامت ورق

0-60

T

60-200

11/4 T

بزرگتر از 200

11/3 T

دسته چهارم: این دیته شامل قطعاتی است که از دید دو ایستگاه پشت سر هم نسبت به هم دارای گوشه های تیزند ،که در این حالت مقدار دورریز را مساوی یا بزرگتر ازT ¼ 1 در نظر می گیرند.(شکل10)

 

C= 1¼× T

 

تعیین مقدار دورریز برای نوارهای چندراهه :مقادیر توصیه شده در چهار حالت بالا فقط برای حالتی است که نوار یک راهه باشد ولی وقتی نوار چند راهه باشد مقدار مجاز دورریز را در همه حالات و شکلهای مختلف برابر با T ⅓1 در نظر می گیرند.

تعیین مقدار دورریز برای مواد غیر فلزی: وقتی جنس مواد از مواد غیر فلزی باشد ،مقدار دورریز به جنس مواد بستگی داشته و با توجه به آن از جدول زیر این مقادیر را می یابیم.(جدول7)

 

جدول 7:تعیین دور ریز برای مواد غیر فلزی

 

فاصله بین رو برش متوالی از لبه نوار
(mm )

ضخامت نوار 
T(mm)

نام ماده (جنس نوار)

2.3-3.9

برای تمام اندازه ها

پارچه- کاغذ

1.6

برای تمام اندازه ها

نمد-چرم-لاستیک نرم

0.4 T

برای تمام اندازه ها

لاستیک سخت-سلونوئید

0.6 T

برای تمام اندازه ها

میکا –میکانیت

T

برای تمام اندازه ها

پرمالوی

1.6 T

0-0.8

تخته-نئوپان-تخته از جنس پنبه نسوز

2T

بالاتر از 0.8

0.8 T

در تمام اندازه ها

فیبرگو گرد دارو سخت

 

 

ایستگاههای بیکار :وقتی که تعداد ایستگاههای برشی در روی یک نوار زیاد می شود به همان مقدار تعداد سنبه ها و سایر قطعات قالب زیاد می شود  و بعضی اوقات به دلیل نزدیکی زیاد ایستگاهای برشی به همدیگر عملا امکان جاسازی و نصب سنبه  ها و سایر قطعات قالب عملی نمی باشد و برای جلوگیری از این حالت و همچنین برای بالا بردن استحکام نوار و حرکت سریع و راحت آن معمولا در مکانهای مناسب  یک ایستگاه بیکار در نظر می گیرند که در آن هیچ عملیاتی روی ورق انجام نمی شود و فضای بازی جهت نصب سنبه و یا دیگر قطعات قالب ایجاد می شود.(شکل11)

 

چگونگی قرار گیری قطعه در نوار: در بیشتر اوقات برای ساخت قطعات برشی از نوارهای فلزی با عرض استاندارد استفاده می شود و در این مرحله طراح باید با مهارت قطعه را در داخل نوار جای دهد به طوری که شکل قرار دادن قطعه طوری باشد که کمترین دورریز را داشته باشد. همانطور که در شکلهای زیر می بینید ممکن است قطعات در دل یکدیگر جا گرفته و یا به صورت یک یا چند ردیف روی نوار طراحی شوند . در شکل 12 چند نمونه از حالات فوق الذکر را می بینید.(شکل 12)

 

 

ماتریس

 

لبه دیگر قیچی قالب برش را ماتریس گویند.این لبه اغلب فک ثابت قیچی را تشکیل می دهد و می توانند در مقطع برشی خود اشکال هندسی خاصی داشته باشد که متناسب با سنبه طراحی می شود.نکات زیر در طراحی ماتریسها می بایستی در نظر داشت.

 

شکل عمومی ماتریس: در شکل زیر نمونه ای از مقطع برش خورده ماتریس نشان داده شده است که ذیلا به توضیح آن می پردازیم.(شکل17)

 

محدوده بین لبه های برش و لقی زاویه ای را قسمت مستقیم ماتریس گویند و محیط خارجی این قسمت تعیین کننده محیط خارجی پولک بیرون افتاده است.همچنین اندازه آنرا سه برابر ضخامت ورق در نظر می گیرند و سطح جانبی آن بایستی پولیش شده و سنگ خورده باشد.
:D صفحه رویه ماتریس را که تکیه گاه ورق نیز می باشد،زمینه ماتریس گویند و بایستی سطحی صیقلی و سنگ خورده داشته باشد.
:α این زاویه برای عبور راحت قطعه،از قسمت مستقیم به بعد در نظر گرفته شده است و مقدار آن از 0.5تا 2 درجه متغیر می باشد.این قسمت ماتریس به کلیرنس زاویه ای معروف است. 
: B اختلاف بین دو اندازه کف و بالای ماتریس را مسیر ماتریس گویند

 

جنس و سختی: جنس ماتریس را بایستی از فولاد آلیاژی مقاوم انتخاب کرد و اکثرا از فولادSPK استفاده کرده و آنرا تا 60 راکول سخت می کنند.

 

تکه چینی یا خشکه چینی

 

ماتریسهای چند تکه در قطعاتی که برای تولید به ایستگاه های برش زیادی نیاز دارند استفاده می شود.هر چه تعداد ایستگاههای برشی بیشتر باشد به همان میزان لزوم استفاده از ماتریسهای چند تکه افزایش می یابد چرا که ممکن است در حین کار لبه های تیز ماتریس صدمه ببیند یا کنده شود که در این صورت اگر ماتریس یک تکه باشد بایستی کل آن را عوض کرد ولی در حالت چند تکه می توانیم براحتی هر قسمتی را که صدمه دیده است عوض کنیم.استفاده دیگر این ماتریسها مواقعی است که شکل مقاطع برشی پیچیده است.در این مواقع با کنار هم گذاشتن چند قطعه براحتی می توان شکلهای مشکل و پیچیده را درست کرد که به تکه چینی معروف است.(شکل18)

 

جهت اتصال تکه های ماتریس در این حالت حتما باید از پیچ و پین استفاده کرد که مقرون به صرفه ترین اتصال می باشد و در چنین مواردی هرگز نباید از جوش استفاده کرد.
ابعاد برش: ضخامت ماتریس رابطه مستقیمی با ضخامت ورق دارد ولی فاصله سوراخهای برش تا لبه ماتریس بستگی به شکل مقاطع برشی دارد و در حالت کلی با مبنا قرار دادن سه حالت زیر می توان این فاصله را برای شکلهای مختلف پیدا کرد.(شکل19)

 

جدول8:تعیین ضخامت و فاصله مقاطع برش تا لبه ماتریس

 

حداقل فاصله سوراخ تا لبه ماتریس C

ضخامت ماتریس
B

ضخامت ورق
A

شکل 3

شکل 2

شکل 1

48

36

27

24

0-1.6

57

43

32

29

1.6-3.2

70

53

40

35

3.2-5

83

62

47

42

5-4.6

96

72

54

50

بزرگتر از 6.4

 

 

البته مقادیری که به کمک این شکل ها و جداول مربوطه بدست می آید می تواند مرجع خوبی برای پیدا کردن ضخامت ماتریس و فاصله سوراخهای برش تا لبه آن باشد،ولی طراح می تواند با توجه به نیاز و شکل خارجی ماتریس این اندازه ها تغییر دهد ،به نحوی که اندازه های جدید از حداقل مقدار ممکن کمتر نباشد

 

اتصال ماتریس و کفشک : جهت قرار ماتریس روی کفشک از پین و برای اتصال آن از پیچ استفاده می کنند.نکته قابل توجه در اینجا محل تعبیه پین و پیچ است که بایستی حتی المقدور به گوشه های تیز مقاطع برشی در ماتریس نزدیک نباشد.

 

 

سنبه گیر

 

سنبه گیر یا صفحه قرار برای موقعیت دهی سنبه ها نسبت به ایستگاههای برشی خود و همچنین نصب و تعویض راحت تر آنها طراحی می شود.دلیل دیگر استفاده از سنبه گیر مونتاژ سریع و دقیق قالب است که معمولا پس از قرار دادن سنبه ها در سنبه گیر این مجموعه را با ماتریس تطابق داده و گاه با پیچ و پین سنبه گیر را به کفشک بالا متصل می کنند.نکات زیر را بایستی در طراحی سنبه گیر در نظر داشت:

- شکل عمومی سنبه گیر: در شکل زیر یک نمونه از سنبه گیر (صفحه قرار سنبه ها) دیده می شود که ذیلا به توضیح اجزای آن می پردازیم:
D : قطر محل نشیمنگاه قسمت پله دار سنبه گیر می بایستی نسبت به اندازه مشابه خود درسنبه 1 میلیمتر بزرگتر باشد.
C : خاری است با ابعاد استاندارد که برای قرار چرخشی در داخل سنبه گیر طراحی می شود و معمولا از نوع مستطیلی آن استفاده می شود.
B : این پله  جهت توقف سنبه طراحی شده و ایده آل ترین مقدار آن وقتی است که سنبه و سنبه گیر در قسمت کف که با A نشان داده شده هم سطح باشند.برای  دست یافتن به چنین حالتی پس از مونتاژ سنبه در سنبه گیر این دو مجموعه را در قسمت کف با هم سنگ می زنند.
K : ضخامت سنبه گیر رابطه مستقیمی با قطر سنبه دارد و آن یک و نیم برابر قطر سنبه است.

A=1.5×d

 

//: کف سنبه بایستی نسبت به کف سنبه گیر موازی باشد و مقدار توازی بودن این دو صفحه را با توجه به دقت قطعه تولیدی می توان تعیین کرد.
2-جنس: جنس سنبه گیر بایستی از فولاد ماشین سازی مقاوم در مقابل ضربه و فشار باشد و همچنین باید قابلیت ماشینکاری خوبی داشته باشد تا به راحتی بتوان محل نشیمنگاهها و قرار سنبه ها را تعبیه کرد.
3- ابعاد سنبه گیر: ابعاد خارجی سنبه گیر بستگی به تعداد و موقعیت سنبه ها دارد و پس از تعیین محل قرار سنبه ها و با توجه به فاصله بین تا بین سنبه ها مشخص می شود .ضخامت سنبه گیر را معمولا نسبت به قطر سنبه تعیین می کنند و مقدار آن یک و نیم برابر قطر سنبه می باشد.
4- اتصال سنبه گیر با کفشک: برای دقیق قرار گرفتن سنبه گیر روی کفشک از پین استفاده می کنند و معمولا تعداد آنها دو عدد می باشد .همچنین برای ااتصال آن از پیچ استفاده می کنند که تعداد و قطر آنها بایستی طوری باشد که مجموع نیروهای مقاوم پیچ بر مجموع نیروهای بیرون اندازی و نیروهای جانبی حاصل از برش غلبه کند.
5- هم محوری سوراخهای ماتریس و سنبه گیر: جهت تامین هم راستا بودن سوراخهای سنبه گیر و ماتریس معمولا آنها را با هم سوراخکاری می کنندو با این عمل به راحتی می توان در قالبهای مرحله ای که تعداد سنبه ها زیاد می باشد راستای آنها را با سوراخهای روی ماتریس تامین کرد.

 

ضربه گیر

 

ضربه گیر صفحه ایست که بین سنبه گیر و کفشک قرار گرفته و ضربه های سنبه به کفشک را خنثی کرده ،مانع خرابی سنبه و کفشک می شود .در طراحی ضربه گیر بایستی به نکات زیر توجه داشت:

 

1- جنس:جنس ضربه گیر را از فولاد مقاوم انتخاب کرده و دو کف آن را سنگ می زنند .برای این منظور می توان از فولادST50   یا ST45   استفاده کرد.
2- ابعاد ضربه گیر: طول و عرض ضربه گیر برابر با سنبه گیر می باشد.ضخامت ضربه گیر را برای ورق هایی که دارای ضخامت 2 میلیمتر هستند،یک و نیم برابر ورق در نظر گرفته و برای ضخامتهایی بیش از 2 میلیمتر آن را بین 6 تا 8 میلیمتر می گیرند.
3- موارد استفاده از ضربه گیر: هر گاه تنش لهیدگی حاصل از عکس العمل نیروی برشی سنبه که از طریق سطح مقطع ته سنبه به کفشک وارد می شود بیش از مقاومت لهیدگی کفشک باشد ضربه گیر لازم داریم.

 

 

 

پین جوینده (پایلوت)

 

از این قطعات جهت قرار دقیق نوار ،نسبت به ایستگاهها و سنبه های مربوطه،در قالبهای برش مرحله ای استفاده می کنند و به کمک آنها کلیه لقی های نابجای نوار در داخل کانال قرار گرفته می شود.در طراحی پین های جوینده بایستی به نکات زیر توجه کرد:

1- تعداد و موقعیت پایلوتها: معمولا در قالبهای برش مرحله ای از دو پایلوت جهت قرار نوار استفاده می شود که یکی در اولین ایستگاه مناسب و دیگری را در آخرین ایستگاه در نظر می گیرند

2- انواع پایلوت گذاری: پایلوت گذاری به دو صورت :مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.
الف) نوع مستقیم: در این نوع سعی می شود تا یکی از سوراخهای ایجاد شده روی نوار جهت پایلوت گیری استفاده شود.
ب) نوع غیر مستقیم: آن دسته از پایلوتها می باشد که، روی قطعه سوراخی برای جایگذاری آنها موجود نباشد و مجبور باشیم روی نوار سوراخی جهت این کار تعبیه کنیم که بعدا به عنوان ضایعات نوار از بین می رود .علاوه بر این در شرایط زیر مجبور به استفاده از پایلوت گذاری غیر مستقیم هستیم:
1- قطعه تولیدی سوراخ نداشته باشد.
2- قطعه تولیدی دارای سوراخهای خیلی ریز باشد که برای پایلوت گذاری مناسب نیست.(حداقل قطر برای پایلوت گذاری 4 میلیمتر است.)
3- قطعه دارای سوراخهایی بسیار دقیق باشد که استفاده ار پایلوت به آنها آسیب رساند.
4- سوراخها خیلی نزدیک به لبه های برشی قطعه باشد.
5- سوراخها به محل های ضعیف قطعه خیلی نزدیک باشد.
3- جنس پایلوتها: پایلوتها را بایستی به دلیل مداومت در کار از جنس سخت و فولاد مرغوب در مقابل سایش انتخاب کرد و آن را تا 60 راکول سخت نمود.( فولادMS60 )
4- شکل عمومی و ابعاد پایلوتها: پایلوتها از 3 قسمت تشکیل می شوند که عبارتند از: 
1- قسمت مخروطی یا کروی که حالت راهنمایی دارد.
2- قسمت قرار که دارای قطر ظریف و دقیقی می باشد.
3- قسمت اتصال که جهت نصب پایلوت روی سنبه در نظر گرفته می شود.

2- انواع پایلوت گذاری: پایلوت گذاری به دو صورت :مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.
الف) نوع مستقیم: در این نوع سعی می شود تا یکی از سوراخهای ایجاد شده روی نوار جهت

 

پایلوت گیری استفاده شود.
ب) نوع غیر مستقیم: آن دسته از پایلوتها می باشد که، روی قطعه سوراخی برای جایگذاری آنها موجود نباشد و مجبور باشیم روی نوار سوراخی جهت این کار تعبیه کنیم که بعدا به عنوان ضایعات نوار از بین می رود .علاوه بر این در شرایط زیر مجبور به استفاده از پایلوت گذاری غیر مستقیم هستیم:
1- قطعه تولیدی سوراخ نداشته باشد.
2- قطعه تولیدی دارای سوراخهای خیلی ریز باشد که برای پایلوت گذاری مناسب نیست.(حداقل قطر برای پایلوت گذاری 4 میلیمتر است.)
3- قطعه دارای سوراخهایی بسیار دقیق باشد که استفاده ار پایلوت به آنها آسیب رساند.
4- سوراخها خیلی نزدیک به لبه های برشی قطعه باشد.
5- سوراخها به محل های ضعیف قطعه خیلی نزدیک باشد.
3- جنس پایلوتها: پایلوتها را بایستی به دلیل مداومت در کار از جنس سخت و فولاد مرغوب در مقابل سایش انتخاب کرد و آن را تا 60 راکول سخت نمود.( فولادMS60 )
4- شکل عمومی و ابعاد پایلوتها: پایلوتها از 3 قسمت تشکیل می شوند که عبارتند از: 
1- قسمت مخروطی یا کروی که حالت راهنمایی دارد.
2- قسمت قرار که دارای قطر ظریف و دقیقی می باشد.
3- قسمت اتصال که جهت نصب پایلوت روی سنبه در نظر گرفته می شود.

: این قطر که معمولا سطح جانبی آن را سنگ می زنند طوری طراحی می شود که پین جوینده تقریبا به صورت سرشی داخل سوراخ جا زده شود.
B : همانطور که در شکل نشان داده شده اندازه این قطر رابطه مستقیمی با اندازه سوراخ دارد.
C : مقدار اندازه این قوس باید طوری باشد که پایین به صورت کروی باشد.
D : اندازه این قسمت را برابر با ضخامت ورق در نظر می گیرند.
E : این قطر برای فیت کردن پایلوت در داخل سنبه طراحی شده و به صورت پرسی در سنبه جا زده می شود .مقدار آن برابر 0.7 A می باشد.
L : طول دنباله پایلوت را 1.5 A در نظر می گیرند.
: مقدار هم محوری دو قسمت نشان داده شده در شکل را تعریف می کند و مقدار آن به لقی و دقت قطعه تولیدی بستگی دارد.

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
علیرضا

دوست من سلام [قلب] میدونی سایت ما فقط برای تو طراحی شده؟ فقط داریم برای تو هزینه میزاریم ؟ تا بتونی با همه دوستای وبلاگ نویست توی هر جای ایرون که باشه ارتباط برقرار کنی ! میدونی همه کاربرای سایت ما وبلاگ نویسن و دارن از تمامی خدمات ما به صورت 100% رایگان استفاده میکنند ؟ بیا که دوستان ما با یک شاخه گل رز منتظرتن[قلب]